قطار می رود

تو می روی

تمام ایستگاه می رود

و من چقدر ساده ام

که سال های سال

در انتظار تو

کنار این قطار رفته ایستاده ام

و همچنان

به نرده های ایستگاه رفته

تکیه داده ام!

قیصر امین پور

چهارشنبه ۸ خرداد۱۳۸۷ 20:2 فرهاد